ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ www.th.quicklane.com (เว็บไซต์) เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ฟอร์ด”) และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดยฟอร์ด หรือ บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกที่ลงประกาศบนเว็บไซต์นี้ผ่านการอนุญาตจากฟอร์ด หากไม่ใช่บุคคลที่ฟอร์ด ต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นี้ พร้อมด้วยข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆที่ท่านตกลงเมื่อมีการใช้เฉพาะส่วนบนเว็บไซต์นี้ก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดที่ เกี่ยวกับเว็บไซต์และข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับกับการเข้าเว็บไซต์นี้ของท่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้บังคับใช้กับทุกคนซึ่งเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ (“ผู้เข้าใช้”) โดยไม่คำนึงถึงระดับความสามารถในการเข้าใช้ของท่าน

โดยการเข้าเว็บไซต์นี้ท่านได้ตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้และท่านรับรองว่าอายุของท่านนั้นได้รับการอนุญาตจากประเทศที่ท่านอาศัย หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และท่านมีความสามารถที่จะเข้าตกลงยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข ข้อผูกพัน การยืนยัน การแสดงข้อเท็จจริงและคำรับรองที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

ท่านยังตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อข้อตกลงและเงื่อนไข เหล่านี้ บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัทในเครือสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ท่านก็ยุติการเข้าเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ถือว่าท่านได้ ยอมรับเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นและยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้ว ฟอร์ดอาจยุติทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งและไม่มีหน้าที่ ต้องเก็บรักษาหรือคืนประกาศ (post) หรือเนื้อหาความเห็นใดๆ(comment) หากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

โมฆะเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้
บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ th.quicklane.com แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าใช้ได้จากทั่วโลก แต่ไม่ใช่ว่าคุณลักษณะ สินค้า หรือบริการที่แสดงไว้ อ้างอิง มีให้หรือเสนอผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้สามารถมีให้กับทุกคน หรือสถานที่อื่นใดนอกประเทศไทย โดยดุลพินิจของฟอร์ดแต่เพียงผู้เดียวขอสงวนสิทธิที่จะจำกัดการจัดหาให้และปริมาณของคุณลักษณะ สินค้า หรือบริการ หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ใดๆ ข้อเสนอใดๆสำหรับคุณลักษณะ สินค้า หรือบริการใดๆบนเว็บไซต์นี้เป็นโมฆะเมื่อฝ่าฝืน หากท่านเลือกที่จะเข้าเว็บไซต์นี้จากภายนอกประเทศไทย ท่านดำเนินการเช่นนั้นด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเองสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

เนื้อหาและราคา
ราคาทั้งหมดนั้นเป็นเงินบาทไทย (Thai Baht) และบริการที่แสดงไว้นั้นก็นำเสนอเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น ฟอร์ดพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจ ว่าข้อมูลของราคาและสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ราคาและคุณลักษณะของสินค้าและข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูล เท่านั้น และอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง และอาจไม่สมบูรณ์ทันสมัยหรือถูกต้อง ศูนย์บริการ ควิกเลนแต่ละสาขาได้กำหนดราคาที่แท้จริงไว้แล้ว ณ จุดจำหน่าย ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการควิกเลนที่ท่านเลือกสำหรับราคาที่แท้จริงของบริการรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้ รายการส่งเสริมการขายและ/หรือสิ่งจูงใจที่เสนอให้บนเว็บไซต์นี้มีให้เฉพาะในประเทศไทย และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและ/หรือคุณสมบัติตามที่ได้แสดงไว้ในรายการนั้น เว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดข้อเสนอที่จะซื้อหรือขายสินค้าจากฟอร์ดหรือจัดหาสินเชื่อ ฟอร์ดพยายามที่จะทำให้แน่ใจ ว่าข้อมูลสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง คุณลักษณะของสินค้าและข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น และอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง และอาจไม่สมบูรณ์ทันสมัยหรือถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการควิกเลนที่เลือกไว้สำหรับราคาที่แท้จริงของรายการสินค้า รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้

การแสดงภาพสินค้าและบริการ
สินค้าและบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อแสดงตัวอย่างทั่วไปเท่านั้น สินค้าที่แสดงนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สินค้าหรือรายละเอียดของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้

ข้อมูลของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์นี้ได้แสดงการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ฟอร์ดไม่ใช่เป็นเจ้าของหรือมิได้ควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์สำหรับผู้ค้าของฟอร์ด  หรือ ศูนย์บริการควิกเลนแต่ละแห่ง (เว็บไซต์บุคคลภายนอก) ฟอร์ดไม่ได้เป็นผู้ควบคุม และไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา นโยบายควาเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติงานของเว็บไซต์บุคคลภายนอก นอกจากนั้นฟอร์ดจะไม่และไม่สามารถห้ามเผยแพร่หรือตรวจแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อเลือกกดไปที่การเชื่อมต่อ (links) ท่านก็ได้ปลดฟอร์ดออกจากความรับผิดทั้งหมดและใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภาย นอกเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านควรระวังเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของฟอร์ด และอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

การให้อนุญาตที่จำกัด
สงวนสิทธิทั้งหมด เว็บไซต์นี้รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและข้อกำหนดทางสนธิสัญญาไม่ว่าจะมีการแจ้งทางลิขสิทธิ์ปรากฏบนวัสดุอุปกรณ์นั้นหรือไม่ก็ตาม ตัวหนังสือ ภาพ ภาพลายเส้น (graphics) ภาพเคลื่อนไหว (animation) วิดีโอ ดนตรี เสียง และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบริษัท ฟอร์ด และบริษัท ในเครือและผู้ได้รับอนุญาต ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั่วโลกในการใช้เว็บไซต์นี้ และเพื่อปกป้องการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตในวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในนี้แล้ว ฟอร์ดไม่ได้ให้สิทธิโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ต่อท่านเลย

การเชื่อมต่อ การทำดัชนี การเก็บสำเนา
หากท่านต้องการที่จะเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ห้ามนำเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ในเว็บไซต์ของท่าน (เช่น นำข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตนเอง แบ่งส่วนหน้าเว็บไซต์ให้แสดงข้อมูลอื่น หรือจัดทำโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตอื่น (browser) หรือทำรายละเอียดอื่นที่รอบๆเนื้อหาของเว็บไซต์)
2 ท่านต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย (logos) แบบ (designs) หรือเครื่องหมายบริการในการเชื่อมต่อของท่าน
3. ท่านต้องไม่สร้างให้ปรากฏของความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวเนื่องกับฟอร์ด และ
4. เว็บไซต์ของท่านต้องไม่แสดงเนื้อหาที่น่ารังเกียจ ความชิงชัง ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม

หากท่านต้องการใช้ตัวทำดัชนีเว็บไซต์หรือเครื่องมือค้นหาอื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของไฟล์โรบอท ดอท ทีเอ็กซ์ที (robots.txt file) ของเว็บไซต์ และท่านต้องไม่เลี่ยงวิธีการพิสูจน์ว่าผู้ใช้เป็นมนุษย์จริง (CAPTCHA) หรือมาตรการทางความปลอดภัยอื่นใด

เงื่อนไขอื่น / ข้อจำกัด
คำเตือน: ความพยายามโดยบุคคลใดๆที่จงใจทำให้เว็บไซต์เสียหาย ไปแทรกแซงกับขั้นตอนการยื่นหรือส่ง หรือทำให้การดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมายของฟอร์ดเสียหายแล้ว อาจเป็นการละเมิดต่อกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา และหากเกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น ฟอร์ดสงวนสิทธิที่จะดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อบุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคล และเรียกร้องการเยียวยาจากความเสียหายนั้นตามที่กฎหมายกำหนด

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยและแหล่งสำหรับประชาชนที่สนใจบริการ สินค้า โครงการ ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับควิกเลน อย่างไรก็ตาม ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จัดการกับคำร้องเรียน หรือคำถามเกี่ยวกับบริการของลูกค้า หรือสินค้าที่ขายโดยฟอร์ด  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าฟอร์ด กรุณาติดต่อ Quick Line แผนก Call Center ของควิกเลน ของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ +66-2039-5798 ในประเทศไทย ในระหว่างชั่วโมงทำการปกติ
Quick Line สามารถติดต่อโดยผ่านโทรสารหมายเลข 02-686-4217 และผ่านทางไปรษณีย์ ณ บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 99 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้น 12 ยูนิต 1410-12 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หรือส่งอีเมล์มายัง QLTH@quicklane.com

การแจ้งเครื่องหมายการค้า
ชื่อฟอร์ด ชื่อควิกเลน (Quick Lane) และเครื่องหมายการค้า และโลโก้ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นถูกเป็นเจ้าของหรือใช้ภายใต้การอนุญาตโดยฟอร์ด หรือบริษัทในเครือฟอร์ด   เครื่องหมายการค้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อยี่ห้อสินค้า (เช่น มอเตอร์คราฟ โอมนิคราฟ ควิกเลน) คำขวัญ (slogan)(เช่น สะดวก วางใจได้จริง (Convenience with Confidence) และโลโก้ และตรา ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงไว้บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์
ฟอร์ดและบริษัทในเครือสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับชั่วคราว ไม่ดำเนินการต่อเนื่อง หรือยกเลิกถาวรในการดำเนินการของเว็บไซต์หรือบางส่วนของการดำเนินการเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งท่านแต่อย่างใด และการไม่แจ้งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดหน้าที่หรือความผูกพันใดๆต่อฟอร์ดทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณลักษณะของสินค้าด้วยหากท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆให้ถือ ว่าท่านได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นแล้ว

ความเป็นส่วนตัว
เพื่อการอธิบายวิธีการและนโยบายของฟอร์ดในเรื่องข้อมูลที่พวกเราอาจจะเก็บรวบรวมจากท่านในการเชื่อมต่อกับ การใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านควรจะต้องพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้ใน www.th.quicklane.com ในส่วนของข้อตกลงที่รวบรวมไว้ในนี้ การใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงยอมรับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วและผูกพันตามข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง
โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านจะต่อสู้ ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องฟอร์ด สำนักงานสาขาและบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย สมาคมตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานส่งเสริมการขายและโฆษณา รวมทั้งลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ถือหุ้นของเขาเหล่านั้นจากความรับผิด การเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าวิชาชีพของทนายความตามสมควร เนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์นี้ การฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนตามที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิอื่นหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของของบุคคลภายนอก ฟอร์ดสงวนสิทธิที่จะเข้าต่อสู้และควบคุมในเรื่องใดๆแต่เพียงผู้เดียวโดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบการชดใช้ค่าเสียหาย และในกรณีดังกล่าวท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการต่อสู้ของฟอร์ดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

การสละสิทธิเรียกร้อง
ฟอร์ดอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการทำให้การลงประกาศ (posting)ให้เป็นปัจจุบัน ท่านถูกผูกพันโดยการแก้ไขดังกล่าวและควรเยี่ยมชมหน้านี้เพื่อพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น เว็บไซต์อื่นที่จัดทำขึ้นโดยฟอร์ดหรือบริษัทในเครืออาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างซึ่งใช้กับการใช้เว็บไซต์เหล่า นั้น ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการอ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้น

เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงนั้นจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้นบนพื้นฐาน “อย่างที่เป็น” และรวมถึงข้อผิดพลาดทางวิธีการ (technical) ทางการพิมพ์ หรืออื่นๆ ในบางพื้นที่ข้อมูลที่จัดเตรียมอาจนำเสนอความเห็นหรือการตัดสิน ฟอร์ดผู้จัดหาข้อมูล และตัวแทนของเขาเหล่านั้นไม่ทำการรับรอง ไม่ทำการชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่รับประกันใดๆไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความถูกต้อง เงินตรา หรือความสมบูรณ์ การดำเนินการของเว็บไซต์ ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ เนื้อหา ความพร้อมใช้งาน และสินค้า ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ฟอร์ดปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของผู้ขายที่ว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ฟอร์ดไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ และฟอร์ดไม่ถือว่ามีการอนุมัติ เห็นชอบ หรือเข้าร่วมกับเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ท่านตกลงว่าการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านจะเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง บริษัทแม่ บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ผู้แทน และตัวแทนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และการใช้ของท่าน ฟอร์ด ผู้จัดเตรียมข้อมูล และตัวแทนของฟอร์ดไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายทางทรัพย์สินในลักษณะใดๆที่เป็นผลจากท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา (3) การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้เซิฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและทั้งหมด และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่ได้เก็บรักษาไว้ในนั้น (4)การหยุดชะงักหรือการเลิกของการส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ของเรา (5) จุดบกพร่อง ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลภายนอกใดๆ และ/หรือ (6)ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาใดๆหรือสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของชนิดใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผล ของการใช้เนื้อหาใดๆที่ลงประกาศไว้ ที่ส่งอีเมล์ ส่ง หรือกระทำอย่างอื่นโดยผ่านเว็บไซต์นี้ ฟอร์ดไม่รับประกัน รับรอง หรือเข้ารับผิดชอบสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหลายมิติ หรือจุดเด่นในป้ายโฆษณา (BANNER) หรือการโฆษณาอื่นๆ และฟอร์ดจะไม่เป็นคู่สัญญาหรือไม่รับผิดอบสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมใดๆระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ จัดหาสินค้าหรือบริการ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อกลางใดๆหรือสิ่งแวดล้อมใดๆ ท่านควรใช้วิจารณญาณอย่างดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสม ฟอร์ดผู้จัดหาข้อมูล หรือตัวแทนของเขาทั้งหลายไม่มีหน้าที่ต้องจัดหาบริการหรือคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การแพทย์ การให้คำปรึกษา การบัญชี การลงทุน การเงินใดๆ

เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งท่านได้ตกลงเมื่อใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ก่อให้เกิด ข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และบริการใดๆ และลบล้างการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือก่อนหน้า ไม่ว่าทางอิเล็คทรอนิคส์ วาจา หรือลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและเราเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากสำนักงานของฟอร์ดในประเทศไทย ข้อตกลงและเงื่อนไขให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากศาลตัดสินว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับได้ ให้ข้อตกลงเช่นว่านั้นหมดไป และข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ยังคงมีผลบังคับใช้ การที่ฟอร์ดไม่ใช้สิทธิหรือไม่บังคับตามสิทธิใดๆหรือตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดเช่นว่านั้น หากข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกศาลซึ่งมีอำนาจตัดสินว่าไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะอย่างไรก็ตาม คู่สัญญาตกลงว่าศาลควรใช้ความพยายามที่จะให้มีผลตรงตามเจตนาของคู่สัญญาตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอื่น ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ยังมีผลบังคับใช้ การฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ให้นำขึ้นพิจารณาในศาลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย